Betrokkenheid ouders

Goed en succesvol onderwijs vraagt om betrokkenheid van ouders bij de school. Hieronder staat wat de school aan mogelijkheden biedt om de gewenste betrokkenheid te realiseren. Onze school verwacht van haar leerlingen een behoorlijke zelfstandigheid en inzet. Ouders kunnen hun kind hierbij stimuleren en steunen. Als de school meent dat een leerling minder goed functioneert en dit niet bevredigend met de leerling zelf kan oplossen, kan het belangrijk zijn dat de school dit met de ouders bespreekt om het probleem gezamenlijk aan te pakken. Het is natuurlijk ook zaak dat de ouders de school tijdig informeren wanneer ze signaleren, dat een kind het niet naar de zin heeft en/of het onderwijs niet naar wens verloopt. Als het nodig is, kan een ouder altijd contact opnemen met de mentor, de afdelingsleider of de schoolleiding. 

  1. Ouderavonden Voor de leerjaren 1, 2, 3, 4  is er minimaal eenmaal per jaar een ouderavond. Aan het begin van elk schooljaar wordt u als ouder of verzorger hiervoor uitgenodigd. Tijdens deze avonden wordt informatie gegeven over de belangrijkste onderwijsaspecten en ontwikkelingen waar de leerlingen mee te maken krijgen in het betreffende jaar. Daarnaast komt er een thema aan de orde dat relevant is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen uit die groep. Ook kunnen de ouders kennis maken met de mentor van de klas van hun kind en met elkaar. In klas 5 is er een ouderavond i.v.m. de Rome- en Griekenlandreis. In klas 3 is er een tweede avond die is gewijd aan de profielkeuze.
  2. Oudergesprekken Tweemaal per jaar (november/maart) zijn er twee avonden waarop ouders die dat willen zgn. 8 minutengesprekken kunnen voeren met de mentor of vakdocenten over het leren en de resultaten van hun kind.
  3. Resonansavonden Elke jaarlaag kent een resonansavond waarop we met ouders van gedachten wisselen omtrent een aantal thema's die het leerjaar of de school betreffen. Hiervoor nodigen we een groep ouders at random uit. Ouders hebben vanzelfsprekend ook de mogelijkheid gespreksonderwerpen in te brengen. De afdelingsleider leidt de avond.
  4. Ouderenquête De school werkt met een ouderenquête. Gemiddeld zullen wij ouders driemaal vragen een enquête in te vullen. Met name die in klas 3 is erg belangrijk. Hiermee wordt niet alleen de waardering van de ouders voor de school systematisch gevolgd, maar kunnen ook specifieke punten die leven bij ouders worden gesignaleerd. Ook de oudervereniging is betrokken bij de totstandkoming van vragen.
  5. Thema-avonden De oudervereniging organiseert beide thema-avonden waarop onderwerpen aan de orde komen die voor ouders van opgroeiende pubers interessant zijn, zoals huiswerk, praten met je kind, omgaan met geld.