Protocol sociale media

Kader

Het Coornhert Gymnasium is zich ervan bewust dat sociale media een onlosmakelijk onderdeel zijn van de huidige samenleving en de leefomgeving van zijn leerlingen, hun ouders en andere belanghebbenden zoals o.a. omwonenden en de gemeente.

De school ziet het als haar verantwoordelijkheid kinderen te leren de voordelen van sociale media te benutten alsmede de risico’s bespreekbaar te maken. Bovendien ziet de school de kansen die sociale media bieden om de communicatie met belanghebbenden toegankelijker en interactiever te maken.

Het Coornhert Gymnasium biedt zijn medewerkers de mogelijkheid (tijd, budget) hun kennis van sociale media en de manier waarop deze ingezet kan worden in de leerontwikkeling, op peil te houden.

Ter wille van de leesbaarheid worden ‘Coornhert gymnasium’ en ‘school’ door elkaar gebruikt.

Evaluatie en veiligheid

1. Het Coornhert Gymnasium monitort sociale media actief om de ervaringen van leerlingen en andere belanghebbenden met de school te vernemen;
2. De schoolleiding gaat naar aanleiding van deze ervaringen in gesprek met medewerkers, leerlingen en ouders om, waar mogelijk, effecten ten voordele te versterken en nadelige effecten af te zwakken.
3. Er wordt op negatieve discussies niet gereageerd via sociale media;
4. De school vraagt via het aanmeldingsformulier toestemming van ouders voor het publiceren van foto-, film- en geluidsopnamen van schoolgerelateerde situaties (projectweek, schoolreisje etc.) op sociale media.

Gebruik van sociale media binnen het curriculum en de klas

1. Het Coornhert Gymnasium verwacht van zijn medewerkers dat zij over voldoende kennis beschikken om de leerlingen de benodigde vaardigheden bij het gebruik van de sociale media aan te leren die waardevol zijn voor het leerproces;
2. De school kan sociale media ook in de lessen inzetten o.a. om contact te leggen met experts van buiten en in te spelen op actualiteit;
3. De school laat de leerlingen de mogelijkheden van sociale media ervaren en bespreekt de mogelijke risico’s van het gebruik;
4. Docenten kunnen leerlingen tijdens de lessen actief gebruik laten maken van sociale media (voor zover zinvol voor het leerproces). Docenten kunnen ook expliciet vragen om de mogelijke apparaten (smartphone, tablet, iPod, laptop) niet te gebruiken, ingeklapt te laten, uit te zetten etc.

Gebruik van sociale media als communicatiemiddel

1. Het Coornhert Gymnasium plaatst zelf berichten op sociale media met het doel informatie te verspreiden over de (activiteiten van de) school of organisatie;
2. De school zet sociale media in om de dialoog met belanghebbenden aan te gaan, met als doel betere informatieverstrekking, het verhogen van ouderparticipatie en betrokkenheid van de buurt;
3. De school verwacht van haar medewerkers dat zij uitsluitend de elektronische leeromgeving gebruiken om leerlingen te informeren over schoolgerelateerde onderwerpen als opdrachten en activiteiten;
4. De schoolleiding laat de inzet van sociale media door medewerkers over onderwerpen die niet schoolgerelateerd zijn, over aan de inschatting van de docent. De medewerkers en leerlingen zijn zich er hierbij van bewust dat zij ambassadeurs zijn van onze school, waarbij de integriteit van de berichtgeving op sociale media essentieel en vanzelfsprekend is;
5. Als een medewerker over schoolgerelateerde onderwerpen communiceert, is het duidelijk dat dit gebeurt als medewerker van de school.