Bevorderingsregels

Bevorderingsreglement 

 

Doorstroming van 1 naar 2  

Voor de doorstroom van klas 1 naar 2 hanteren we geen cijfercriteria:  

Doorstroom  
Een leerling stroomt door naar het tweede leerjaar indien de mentor meent dat:  

 • de leerprestaties van de leerling
 • de persoonlijke ontwikkeling van de leerling 
 • de inzet van de leerling  

in de loop van het cursusjaar, voldoende aanleiding geven om te veronderstellen dat de leerling kansrijk is om twee gymnasium met succes af te ronden.  

Bespreken  
Elke leerling wordt in de doorstroomcommissie, bestaande uit de mentoren en de jaarlaagcoördinator besproken. De commissie formuleert handelingsadviezen voor leerlingen die afwijken van de modale leerlijnen, zodanig dat een doorlopende ontwikkeling in het tweede leerjaar goed begeleid kan worden.  

Doubleren  
In een uitzonderlijk geval kan de doorstroomcommissie in het kader van Passend Onderwijs besluiten dat doubleren noodzakelijk is. Dit besluit wordt bekrachtigd door de schoolleiding en is bindend. Een leerling en zijn ouders kunnen niet zelf besluiten tot doubleren van de leerling. Een leerling mag niet twee keer in de onderbouw doubleren.  

De bevordering van 2 naar 3    

Voor de bevordering gaan we uit van de op een geheel getal afgeronde jaarcijfers.   

Voor de overgang van klas 2 naar 3 hanteren we de volgende criteria:  

Bevorderen  
We bevorderen een leerling naar het volgende leerjaar indien hij voldoet aan de volgende criteria:  

1. Hij heeft voor alle vakken:  

 • als jaarcijfer een 6 of hoger behaald of:  
 • 1x5 behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger of:  
 • 1x4 of 2x5 of 1x5 en 1x4 behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger,  waarbij het gemiddelde tenminste een 6,0 is én:  

2. Hij heeft:  

 • binnen de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal één 5 behaald en 
 • voor de klassieke talen samen minimaal 11 punten behaald.  

Daarnaast:  

3. De mentor meent dat:  

 • de ontwikkeling van de leerling;  
 • de inzet van de leerling;  
 • in de loop van het cursusjaar, voldoende aanleiding geven om te veronderstellen dat de leerling kansrijk is om drie gymnasium met succes af te ronden.   

Bespreken  
Een leerling die niet voldoet aan bovenstaande criteria wordt besproken in de overgangscommissie, die bestaat uit de afdelingsleider en de betreffende mentor, aangevuld met twee docenten die benoemd worden door de staf. De commissie neemt kennis van het voorgenomen besluit van mentor en afdelingsleider. De commissie toetst de zorgvuldigheid van de procedure. Wanneer er geen bezwaren gevonden worden, neemt de afdelingsleider namens de schoolleiding een overgangsbesluit. Het besluit is bindend. Wanneer de commissie wel bezwaren heeft gevonden, besluit de schoolleiding zelf.    

Doubleren  
In een uitzonderlijk geval kan de overgangscommissie besluiten dat doubleren noodzakelijk is. Dit besluit wordt bekrachtigd door de schoolleiding en is bindend. Een leerling en zijn ouders kunnen niet zelf besluiten tot doubleren van de leerling.  

Een leerling mag niet twee keer in de onderbouw doubleren.  

De bevordering van 3 naar 4  

Voor de bevordering gaan we uit van de op een geheel getal afgeronde jaarcijfers.   

Voor de overgang van klas 3 naar 4 hanteren we de volgende criteria:  

Bevorderen  
We bevorderen een leerling naar het volgende leerjaar indien hij voldoet aan de volgende criteria:  

1. Hij heeft voor alle vakken:  

 • als jaarcijfer een 6 of hoger behaald of:  
 • 1x5 behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger of:  
 • 1x4 of 2x5 of 1x5 en 1x4 behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste een 6,0 is én:  

2. Hij heeft:  

 • binnen de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal één 5 behaald  

Daarnaast:  

3. De mentor meent dat:  

 • de ontwikkeling van de leerling;  
 • de inzet van de leerling;  

in de loop van het cursusjaar, voldoende aanleiding geven om te veronderstellen dat de leerling kansrijk is om vier gymnasium met succes af te ronden.  

Bespreken  
Een leerling die niet voldoet aan bovenstaande criteria wordt besproken in de overgangscommissie, die bestaat uit de afdelingsleider en de betreffende mentor, aangevuld met twee docenten die benoemd worden door de staf. De commissie neemt kennis van het voorgenomen besluit van mentor en afdelingsleider. De commissie toetst de zorgvuldigheid van de procedure. Wanneer er geen bezwaren gevonden worden, neemt de afdelingsleider namens de schoolleiding een overgangsbesluit. Het besluit is bindend. Wanneer de commissie wel bezwaren heeft gevonden, besluit de schoolleiding zelf.   

Doubleren  
In een uitzonderlijk geval kan de overgangscommissie besluiten dat doubleren noodzakelijk is. Dit besluit wordt bekrachtigd door de schoolleiding en is bindend. Een leerling en zijn ouders kunnen niet zelf besluiten tot doubleren van de leerling.  

Een leerling mag niet twee keer in de middenbouw doubleren.   

De bevordering van 4 naar 5 en van 5 naar 6  

Bespreken  
Een leerling die niet voldoet aan de cijfercriteria wordt besproken in de overgangscommissie, die bestaat uit de afdelingsleider en de betreffende mentor, aangevuld met twee docenten die benoemd worden door de staf. De commissie neemt kennis van het voorgenomen besluit van mentor en afdelingsleider. De commissie toetst de zorgvuldigheid van de procedure. Wanneer er geen bezwaren gevonden worden, neemt de afdelingsleider namens de schoolleiding een overgangsbesluit. Het besluit is bindend. Wanneer de commissie wel bezwaren heeft gevonden, besluit de schoolleiding zelf.   

Doubleren  
In een uitzonderlijk geval kan de overgangscommissie besluiten dat doubleren noodzakelijk is. Dit besluit wordt bekrachtigd door de schoolleiding en is bindend. Een leerling en zijn ouders kunnen niet zelf besluiten tot doubleren van de leerling.  

Een leerling mag niet twee keer in de bovenbouw doubleren.  

Revisie 
Alleen wanneer ouders met nieuwe informatie komen, dat niet bekend was toen de overgangscommissie haar besluit nam, kan tot een revisievergadering worden besloten. 
De overgangsnormen zijn afgeleid van de eindexamennormen. Voor de bevordering gaan we uit van de op een geheel getal afgeronde jaarcijfers. Voor vierdeklassers zijn de jaarcijfers op het laatste rapport een gewogen gemiddelde van alle cijfers die je in het betreffende leerjaar gehaald. Het jaarcijfer klas 4 vormt alleen voor PTA-vakken het begincijfer in klas 5.  

Voor de overgang van klas 4 naar 5 hanteren we de volgende normen:  

Bevorderen  
We bevorderen een leerling naar het volgende leerjaar indien hij voldoet aan de volgende criteria:  
1. Hij heeft voor de vakken in het gemeenschappelijke deel, profieldeel en keuze-examenvak: 

 • als jaarcijfer een 6 of hoger behaald; 
 • 1x5 behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger;  
 • 1x4 of 2x5 of 1x5 en 1x4 behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste een 6,0 is  

en: 2. Hij heeft binnen de kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde en een klassieke taal maximaal één 5 behaald  
en: 3. Hij heeft voor de overige vakken in het door de school verplichte vrije deel als jaarcijfer tenminste een 5,45 behaald  
en: 4. Hij heeft voor het vak LO tenminste een voldoende (v) behaald.  

Toelichting:  
Bij 1: dit betekent dat elke afgeronde onvoldoende in het gemeenschappelijke deel,  
profieldeel en keuze-examenvak gecompenseerd moet worden met een afgeronde voldoende binnen voornoemde vakken (bijv. een 4,6 wordt 5, daar moet een afgeronde 7 tegenover staan; minimaal een 6,5). Bij 1: het vak LO heeft officieel geen cijfermatige beoordeling. Het resultaat van LO telt dus niet als compensatie. Bij 1: een eindcijfer van een drie of lager op de cijferlijst betekent dat de leerling niet wordt bevorderd.   
 
Bij 2: haalt hij lager dan een 5 voor de kernvakken (Ne, En, Wi, KT) dan is de leerling niet bevorderd. Bij 2: haalt hij binnen het profiel NG, EM en CM lager dan een 6 voor wiskunde B,  
moet een leerling in principe wiskunde A/C kiezen in klas 5.    
 
Bij 1 en 3: de cijfers van de door de school verplichte vakken in de vrije ruimte die  
geen deel uitmaken van het profieldeel, kunnen niet worden gebruikt als  
compensatie. Dat geldt bijvoorbeeld Filosofie / TO en voor de Moderne Vreemde  
Taal bij Natuur en Gezondheid.  
 
Bij 3: de vakken die door de school verplicht zijn, zijn per profiel: NT: één MVT, Ec, Bi, Fi en TO  
NG: één MVT, Ec, Na, Fi enTO   
EM: twee MVT, Ak, Fi  
CM: twee MVT, Ku, Fi.  

Bespreken  
Een leerling die niet voldoet aan bovenstaande criteria is niet bevorderd en wordt besproken in de overgangsvergadering. We kunnen een leerling alsnog bevorderen naar het volgende leerjaar.  

Doubleren  
Een leerling die klas 4 doubleert, doet alle vakken over, ook de in de vrije ruimte verplichte vakken. Starten in een ander profiel is in overleg met de decaan mogelijk. Voor elk vak geldt dat voldoende gemaakte praktische opdrachten mogen blijven staan. Een leerling mag niet twee keer achter elkaar doubleren in klas 4. 

Voor de overgang van klas 5 naar 6 hanteren we de volgende normen:  

Bevorderen  
We bevorderen een leerling naar het volgende leerjaar indien hij voldoet aan de volgende criteria:  
1. Hij heeft voor de vakken in het gemeenschappelijke deel, profieldeel en keuze-examenvak:  

 • als jaarcijfer een 6 of hoger behaald;  
 • 1x5 behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger; 
 • 1x4 of 2x5 of 1x5 en 1x4 behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste een 6,0 is  
   

en: 2. Hij heeft binnen de kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde en een klassieke taal maximaal één 5 behaald  
en: 3. Hij heeft voor de overige vakken in het door de school verplichte vrije deel als jaarcijfer tenminste een 5,45 behaald 
en: 4. Hij heeft voor het vak LO tenminste een voldoende (v) behaald.  

Toelichting:  
Bij 1: dit betekent dat elke afgeronde onvoldoende in het gemeenschappelijke deel,  
profieldeel en keuze-examenvak gecompenseerd moet worden met een afgeronde voldoende binnen voornoemde vakken (bijv. een 4,6 wordt 5, daar moet  
een afgeronde 7 tegenover staan; minimaal een 6,5). Bij 1: het vak LO heeft officieel geen cijfermatige beoordeling. Het resultaat van LO  
telt dus niet als compensatie. Bij 1: een eindcijfer van een drie of lager op de cijferlijst betekent dat de leerling niet wordt bevorderd.   
 
Bij 2: haalt hij lager dan een 5 voor de kernvakken (Ne, En, Wi, KT) dan is de leerling niet bevorderd.  
Bij 2: haalt hij binnen het profiel NG, EM en CM lager dan een 6 voor wiskunde B,  
moet een leerling in principe wiskunde A/C kiezen in klas 5.    
 
Bij 1 en 3: de cijfers van de door de school verplichte vakken in de vrije ruimte die  
geen deel uitmaken van het profieldeel, kunnen niet worden gebruikt als  
compensatie. Dat geldt bijvoorbeeld Filosofie / TO en voor de Moderne Vreemde  
Taal bij Natuur en Gezondheid.  
 
Bij 3: de vakken die door de school verplicht zijn, zijn per profiel: NT: één MVT, Ec, Bi, Fi en TO  
NG: één MVT, Ec, Na, Fi enTO   
EM: twee MVT, Ak, Fi  
CM: twee MVT, Ku, Fi.  

Bespreken  
Een leerling die niet voldoet aan bovenstaande criteria is niet bevorderd en wordt besproken in de overgangsvergadering. We kunnen een leerling alsnog bevorderen naar het volgende leerjaar.  

Doubleren  
Een leerling die klas 5 doubleert, doet alle vakken over, ook de in de vrije ruimte verplichte vakken. Starten in een ander profiel is in overleg met de decaan mogelijk. Voor elk vak geldt dat voldoende gemaakte praktische opdrachten mogen blijven staan. Een leerling mag niet twee keer achter elkaar doubleren in klas 5. 

De zak-slaagregeling 2022 staat in een apart document