Onderwijsontwikkeling

Toekomstgericht en innovatief

Het Coornhert Gymnasium is een toekomstgerichte en innovatieve school. Vanuit dit perspectief kijken we naar (voorgenomen) beleid van het Ministerie van OCW, zoals Curriculum.nu , en benutten we de maximale beleidsruimte om invulling aan deze kaders te geven. Werken en leren in de digitale wereld en met nieuwe technologieën vormen de kern van toekomstgericht onderwijs. Daarom is er structurele aandacht voor digitale vaardigheden en geletterdheid.

Onderwijsontwikkeling

De schoolleiding formuleert in samenspraak met de stafleden (jaarlaagcoördinatoren en coördinator leerlingondersteuning) en vanaf 2016-17 met een drietal vaste commissies (onderwijs-, communicatie- en samenwerkingscommissie) een visie op ons toekomstgericht en passend onderwijs. De basis daarvoor is vastgelegd in het schoolplan. De schoolleiding toont bij haar besluitvorming respect voor ieders ideeën en begrip voor persoonlijke behoeften en gevoelens.

De schoolorganisatie wil een ontwikkelingsgerichte organisatie zijn die enerzijds voor docenten en leerlingen de noodzakelijke rust biedt om het werk goed te kunnen doen (goede roosters, optimale faciliteiten, een adequate indeling van het gebouw) en anderzijds leerlingen en docenten vrij genoeg laat om zich individueel te ontplooien. We zoeken steeds naar de juiste balans tussen structuur en flexibiliteit en we streven naar de acceptatie van de consequenties.