Missie, visie en ambitie

Onze missie:

Een leerling optimaal voorbereiden op zijn toekomst.

Onze visie:

Een leerling leert op het Coornhert Gymnasium in toenemende mate zelfstandig, met succes, en onder begeleiding van inspirerende, competente en professionele medewerkers in een gymnasiale, uitdagende, veilige leeromgeving.

Onze ambities:

De leerling leert in toenemende mate zelfstandig en met succes  
- dus de leerling:
•    verwerft, verbreedt en verdiept pre-academische kennis, inzichten, vaardigheden en interesses, binnen en buiten de school;
•    pakt uitdagingen aan, verlegt zijn grenzen - wil het beste uit zichzelf halen;
•    is in toenemende mate medeverantwoordelijk voor het leren;
•    is in toenemende mate in staat tot zelfreflectie, feedback ontvangen en ook geven;
•    is in toenemende mate vaardig op het gebied van onderzoeken, presenteren en samenwerken;   
•    heeft een open houding t.a.v. anderen, andere en oudere culturen, denkwerelden; 
•    kan zelfstandig standpunten innemen en beargumenteren; 
•    laat zien zich te kunnen verplaatsen in anderen; 
•    speelt een actieve rol in het schoolleven; 
en ontwikkelt zich zo in zes jaar tot een verantwoordelijk lid van de samenleving.

De medewerker is competent en handelt professioneel             
- dus de docent:
•    stelt eisen op maat aan leerlingen en daagt uit; 
•    kan effectief kennis overdragen en vaardigheden aanleren;
•    (h)erkent verschillen in niveau, tempo en leervoorkeur; 
•    stimuleert leerlingen om te leren, maakt nieuwsgierig;
•    geeft leerlingen medeverantwoordelijkheid voor het onderwijs;
•    heeft inzicht in het gehele curriculum en de te behalen niveaus;
•    zet een afgewogen en betaalbare combinatie van leermiddelen in;
•    vindt een balans tussen formatieve evaluatie en summatieve beoordeling (zie kader);
•    voert een doeltreffend klassenmanagement;
•    maakt verantwoorde keuzes ten aanzien van het mee te geven huiswerk;
•    staat open voor feedback en feed forward, vraagt die ook en geeft die ook;
•    is reflectief en doet regelmatig onderzoek naar het effect van zijn werk;
•    is goed opgeleid en nageschoold;
•    werkt samen met en leert van collega’s; 
•    is gericht op samenhang, ook buiten zijn vak;
•    stemt af met collega's binnen en buiten de sectie;
•    heeft een voor zijn taken nuttig netwerk;
•    pakt uitdagingen aan en verlegt zijn grenzen.

-    dus een onderwijsondersteuner, staflid en schoolleider:
•    biedt waar nodig individuele ondersteuning aan de leerling;
•    is er op gericht om het werk van de docent te (bege)leiden en te faciliteren.

De leeromgeving is veilig en uitdagend
dus:
•    de school heeft een kleinschalig karakter;
•    leren is een expliciet en uitdagend doel;
•    er is zorg en aandacht voor elkaar – leerlingenzorg en personeelsbeleid zijn effectief, op maat en professioneel;
•    er is ruimte om fouten te maken;
•    er is zorg voor de leefomgeving en elkaars eigendommen;
•    er is een open sfeer tussen leerlingen en docenten en tussen docenten en ouders; 
•    er zijn duidelijke regels en afspraken, door de betrokkenen onderschreven en gerespecteerd;
•    er is sprake van effectieve communicatie; 
•    er zijn adequate leermiddelen;
•    er zijn voldoende onderwijsondersteunende faciliteiten;
•    er zijn goed doordachte leerlijnen die breder en verder reiken dan de vwo-exameneisen;
•    de leerstof is rijk aan betekenis en context;
•    lessen en activiteiten zijn gevarieerd, weloverwogen en doelbewust;
•    de school biedt een scala aan mogelijkheden voor leerlingen om zich binnen het lesprogramma te ontwikkelen; 
•    de school biedt via de Coornhert Academie en daarbuiten een scala aan mogelijkheden voor leerlingen (en hun ouders) om zich buiten het lesprogramma te ontwikkelen;
•    de school bereidt de leerlingen goed voor op (de keuze van) het vervolgonderwijs.