Missie, visie en ambitie

Onze missie:

Een leerling optimaal voorbereiden op zijn toekomst.

Onze visie:

Een leerling leert op het Coornhert Gymnasium in toenemende mate zelfstandig, met succes, en onder begeleiding van inspirerende, competente en professionele medewerkers in een gymnasiale, uitdagende, veilige leeromgeving.

Onze ambities:

De leerling leert in toenemende mate zelfstandig en met succes  
- dus de leerling:
•    verwerft, verbreedt en verdiept pre-academische kennis, inzichten, vaardigheden en interesses, binnen en buiten de school;
•    pakt uitdagingen aan, verlegt zijn grenzen - wil het beste uit zichzelf halen;
•    is in toenemende mate medeverantwoordelijk voor het leren;
•    is in toenemende mate in staat tot zelfreflectie, feedback ontvangen en ook geven;
•    is in toenemende mate vaardig op het gebied van onderzoeken, presenteren en samenwerken;   
•    heeft een open houding t.a.v. anderen, andere en oudere culturen, denkwerelden; 
•    kan zelfstandig standpunten innemen en beargumenteren; 
•    laat zien zich te kunnen verplaatsen in anderen; 
•    speelt een actieve rol in het schoolleven; 
en ontwikkelt zich zo in zes jaar tot een verantwoordelijk lid van de samenleving.

De medewerker is competent en handelt professioneel             
- dus de docent:
•    stelt eisen op maat aan leerlingen en daagt uit; 
•    kan effectief kennis overdragen en vaardigheden aanleren;
•    (h)erkent verschillen in niveau, tempo en leervoorkeur; 
•    stimuleert leerlingen om te leren, maakt nieuwsgierig;
•    geeft leerlingen medeverantwoordelijkheid voor het onderwijs;
•    heeft inzicht in het gehele curriculum en de te behalen niveaus;
•    zet een afgewogen en betaalbare combinatie van leermiddelen in;
•    vindt een balans tussen formatieve evaluatie en summatieve beoordeling (zie kader);
•    voert een doeltreffend klassenmanagement;
•    maakt verantwoorde keuzes ten aanzien van het mee te geven huiswerk;
•    staat open voor feedback en feed forward, vraagt die ook en geeft die ook;
•    is reflectief en doet regelmatig onderzoek naar het effect van zijn werk;
•    is goed opgeleid en nageschoold;
•    werkt samen met en leert van collega’s; 
•    is gericht op samenhang, ook buiten zijn vak;
•    stemt af met collega's binnen en buiten de sectie;
•    heeft een voor zijn taken nuttig netwerk;
•    pakt uitdagingen aan en verlegt zijn grenzen.

-    dus een onderwijsondersteuner, staflid en schoolleider:
•    biedt waar nodig individuele ondersteuning aan de leerling;
•    is er op gericht om het werk van de docent te (bege)leiden en te faciliteren.

De leeromgeving is veilig en uitdagend
dus:
•    de school heeft een kleinschalig karakter;
•    leren is een expliciet en uitdagend doel;
•    er is zorg en aandacht voor elkaar – leerlingenzorg en personeelsbeleid zijn effectief, op maat en professioneel;
•    er is ruimte om fouten te maken;
•    er is zorg voor de leefomgeving en elkaars eigendommen;
•    er is een open sfeer tussen leerlingen en docenten en tussen docenten en ouders; 
•    er zijn duidelijke regels en afspraken, door de betrokkenen onderschreven en gerespecteerd;
•    er is sprake van effectieve communicatie; 
•    er zijn adequate leermiddelen;
•    er zijn voldoende onderwijsondersteunende faciliteiten;
•    er zijn goed doordachte leerlijnen die breder en verder reiken dan de vwo-exameneisen;
•    de leerstof is rijk aan betekenis en context;
•    lessen en activiteiten zijn gevarieerd, weloverwogen en doelbewust;
•    de school biedt een scala aan mogelijkheden voor leerlingen om zich binnen het lesprogramma te ontwikkelen; 
•    de school biedt via
de school biedt via de pluslessen, masterclasses, excursies e.d. een scala aan mogelijkhedenvoor leerlingen (en soms ook hun ouders) om zich binnen en buiten het lesprogramma te ontwikkelen;
•    de school bereidt de leerlingen goed voor op (de keuze van) het vervolgonderwijs.