Kwaliteitszorg

Het vormgeven van de kwaliteitszorg gebeurt op onze school op de volgende manieren:

    I. De schoolleiding samen met staf:

 • bepaalt in dialoog met de medewerkers de richting waarin de school zich ontwikkelt;
 • formuleert doelen, ten einde de gewenste ontwikkeling te bereiken, voor de korte en lange termijn;
 • werkt samen met commissies en werkgroepen aan het opstellen en uitvoeren van schoolbeleid: schoolplan / jaarplannen (“Rode Draden”) – ziet toe op de uitvoering en bijstelling ervan na evaluatie;
 • betrekt alle secties bij onderwijsontwikkelingen door gesprekken met sectieleiders;
 • zorgt voor periodieke kwaliteitsmetingen en bespreekt de uitkomsten binnen de staf en met de sectieleiders;
 • organiseert uitwisseling over voortgang van de schoolontwikkeling.

     ​II. Secties en docenten:

 • evalueren hun leerdoelen, leerlijnen en instrumenten (leermiddelen, toetsen, studiewijzers);
 • stellen die bij na evaluatie;
 • praten samen over vakdidactiek en klassenmanagement, spreken af wat nodig is en handelen daarnaar;
 • reflecteren op meetbare en merkbare leeropbrengsten;
 • zijn resultaatgericht.

     III.    Commissies en onderzoeksgroep:

 • sturen op kwaliteitsgericht denken en werken;

 • kennen hun eigen deskundigheid en die van anderen;
 • voeren gerichte gesprekken over de deskundigheid van de medewerkers;
 • maken collegiaal (les)bezoek en intervisie mogelijk;
 • zoeken naar gezamenlijke en individuele scholing;
 • stimuleren inhoudelijke samenwerking tussen collega’s en secties.

Instrumenten en bronnen voor het kwaliteitsbeleid zijn:

 1. kwaliteitssysteem van Kwaliteitscholen.nl;
 2. leerlingtevredenheidsenquêtes;
 3. leerling-docentenquêtes / zelfevaluaties;
 4. oudertevredenheidsenquêtes;
 5. enquête Stichting Het Zelfstandig Gymnasium;
 6. scholenopdekaart.nl;
 7. opbrengsten van onderzoek door de interne Onderzoeksgroep;
 8. verslagen van resonansgroepen en gesprekken met de oudervereniging;
 9. gesprekken met de leerlingenraad en leerlingenpanels;
 10. studentvolgsystemen van de diverse universiteiten.

 

Binnen de staf en commissies worden enquêtes, zelfevaluaties en onderzoeken besproken en worden acties ter verbetering van een en ander beschreven en in gang gezet.