Bevorderingsregels

Doorstroming van 1 naar 2

Voor de doorstroom van klas 1 naar 2 hanteren we geen cijfercriteria:

Doorstroom
Een leerling stroomt door naar het tweede leerjaar indien de mentor meent dat:
 

  • de leerprestaties van de leerling
  • de persoonlijke ontwikkeling van de leerling
  • de inzet van de leerling

in de loop van het cursusjaar, voldoende aanleiding geven om te veronderstellen dat de leerling kansrijk is om twee gymnasium met succes af te ronden.

Bespreken
Elke leerling wordt in de doorstroomcommissie, bestaande uit de mentoren en de jaarlaagcoördinator, besproken. De commissie formuleert handelingsadviezen voor leerlingen die afwijken van de modale leerlijnen, zodanig dat een doorlopende ontwikkeling in het tweede leerjaar goed begeleid kan worden.

Doubleren
In een uitzonderlijk geval kan de doorstroomcommissie in het kader van Passend Onderwijs besluiten dat doubleren noodzakelijk is. Dit besluit wordt bekrachtigd door de schoolleiding en is bindend. Een leerling en zijn ouders kunnen niet zelf besluiten tot doubleren van de leerling.

Een leerling mag niet twee keer in de onderbouw doubleren.
 

De bevordering van 2 naar 3  

Voor de bevordering gaan we uit van de op een geheel getal afgeronde jaarcijfers.

Voor de overgang van klas 2 naar 3 hanteren we de volgende criteria:

Bevorderen
We bevorderen een leerling naar het volgende leerjaar indien hij voldoet aan de volgende criteria:
1. Hij heeft voor alle vakken:
- als jaarcijfer een 6 of hoger behaald of:
- 1x5 behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger of:
- 1x4 of 2x5 of 1x5 en 1x4 behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste een 6,0 is én:
2. Hij heeft:
- binnen de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal één 5 behaald en
- voor de klassieke talen samen minimaal 11 punten behaald.

Daarnaast:
3. De mentor meent dat:
- de ontwikkeling van de leerling;
- de inzet van de leerling;
in de loop van het cursusjaar, voldoende aanleiding geven om te veronderstellen dat de leerling kansrijk is om drie gymnasium met succes af te ronden.

Bespreken
Een leerling die niet voldoet aan bovenstaande criteria wordt besproken in de overgangscommissie, die bestaat uit de jaarlaagcoördinator en de betreffende mentor, aangevuld met twee docenten die benoemd worden door de staf. De commissie neemt kennis van het voorgenomen besluit van mentor en jaarlaagcoördinator. De commissie toetst de zorgvuldigheid van de procedure. Wanneer er geen bezwaren gevonden worden, neemt de jaarlaagcoördinator namens de schoolleiding een overgangsbesluit. Het besluit is bindend. Wanneer de commissie wel bezwaren heeft gevonden, besluit de schoolleiding zelf. 

Doubleren
In een uitzonderlijk geval kan de overgangscommissie besluiten dat doubleren noodzakelijk is. Dit besluit wordt bekrachtigd door de schoolleiding en is bindend. Een leerling en zijn ouders kunnen niet zelf besluiten tot doubleren van de leerling.

Een leerling mag niet twee keer in de onderbouw doubleren.

 

De bevordering van 3 naar 4

Voor de bevordering gaan we uit van de op een geheel getal afgeronde jaarcijfers.

Voor de overgang van klas 3 naar 4 hanteren we de volgende criteria:

Bevorderen
We bevorderen een leerling naar het volgende leerjaar indien hij voldoet aan de volgende criteria:
1. Hij heeft voor alle vakken:
- als jaarcijfer een 6 of hoger behaald of:
- 1x5 behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger of:
- 1x4 of 2x5 of 1x5 en 1x4 behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste een 6,0 is én:
2. Hij heeft:
- binnen de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal één 5 behaald

Daarnaast:
3. De mentor meent dat:
- de ontwikkeling van de leerling;
- de inzet van de leerling;
in de loop van het cursusjaar, voldoende aanleiding geven om te veronderstellen dat de leerling kansrijk is om vier gymnasium met succes af te ronden.

Bespreken
Een leerling die niet voldoet aan bovenstaande criteria wordt besproken in de overgangscommissie, die bestaat uit de jaarlaagcoördinator en de betreffende mentor, aangevuld met twee docenten die benoemd worden door de staf. De commissie neemt kennis van het voorgenomen besluit van mentor en jaarlaagcoördinator. De commissie toetst de zorgvuldigheid van de procedure. Wanneer er geen bezwaren gevonden worden, neemt de jaarlaagcoördinator namens de schoolleiding een overgangsbesluit. Het besluit is bindend. Wanneer de commissie wel bezwaren heeft gevonden, besluit de schoolleiding zelf.

Doubleren
In een uitzonderlijk geval kan de overgangscommissie besluiten dat doubleren noodzakelijk is. Dit besluit wordt bekrachtigd door de schoolleiding en is bindend. Een leerling en zijn ouders kunnen niet zelf besluiten tot doubleren van de leerling.

Een leerling mag niet twee keer in de middenbouw doubleren.

 

De bevordering van 4 naar 5, van 5 naar 6 en de slaag- en zakregeling klas 6

De cijfercriteria staan beschreven in het programma van toetsing en afsluiting (PTA). De regelingen zijn te vinden via het leerlingenportaal, op de OneDrive.

Bespreken
Een leerling die niet voldoet aan de cijfercriteria wordt besproken in de overgangscommissie, die bestaat uit de jaarlaagcoördinator en de betreffende mentor, aangevuld met twee docenten die benoemd worden door de staf. De commissie neemt kennis van het voorgenomen besluit van mentor en jaarlaagcoördinator. De commissie toetst de zorgvuldigheid van de procedure. Wanneer er geen bezwaren gevonden worden, neemt de jaarlaagcoördinator namens de schoolleiding een overgangsbesluit. Het besluit is bindend. Wanneer de commissie wel bezwaren heeft gevonden, besluit de schoolleiding zelf.

Doubleren
In een uitzonderlijk geval kan de overgangscommissie besluiten dat doubleren noodzakelijk is. Dit besluit wordt bekrachtigd door de schoolleiding en is bindend. Een leerling en zijn ouders kunnen niet zelf besluiten tot doubleren van de leerling.

Een leerling mag niet twee keer in de bovenbouw doubleren.