Belangrijke data voor de aanmelding

Informatieavond voor ouders

maandag 16 november 2020, 20.00 uur

Deze avond is via een livestream verlopen. U kunt hem terugzien.: 

 

Open dag

zaterdag 9 januari 2021, 9.30-13.00 uur  VERVALT IN 2021, NIEUWE DATUM GEZOCHT

Er zijn twee centrale startmomenten: 9.30 en 10.30 uur. Daarna kunt u zelf uw route door de school kiezen.

NB:  In verband met coronamaatregelen is het doorgaan van de open dag onzeker. Op de voorpagina van de website en in de opendagapp staan de aanpassingen en alternatieven vermeld en bovendien vind je daar ook alles wat je weten wilt over het Coornherft gymnasium. En je kunt ons vragen stellen!

Zie ook facebook en instagram.

Sluiting aanmelding

De uiterste datum voor aanmelding is

15 maart 2021

De aanmelding/inschrijving gebeurt met het aanmeldingsformulier en de unieke code waarmee de school het basisschooldossier kan zien. Op 15 maart 2021 sluit de aanmelding. Als het aanmeldingsformulier op school is en wij óók het Onderwijskundig rapport kunnen inzien, spreken we van een complete aanmelding en alleen die komt in behandeling. 

Het aanmeldingsformulier kunt u hier downloaden.

Veel basisscholen verzorgen van alle leerlingen die naar een bepaalde vo-school  de aanmeldingen: u geeft het formulier aan de leerkracht en dan komt het bij ons.

U kunt het aanmeldingsformulier

- zelf afgeven: Jan van Renesseplein 1 2905 GT Gouda

- opsturen per mail: info@coornhert-gymnasium.nl

- opsturen naar

Administratie Coornhert Gymnasium
Postbus 2022
2800 BD  Gouda

 

Aanmeldings- en toelatingsprocedure Samenwerkingsverband

De scholen in het samenwerkingsverband passend onderwijs zijn in het kader van de aanmeldings- en toelatingsprocedure voor leerlingen – met inachtneming van de toelatingscriteria en het schoolondersteuningsprofiel die voor onze school gelden –  het volgende overeengekomen:

·        leerlingen uit het basisonderwijs en speciaal onderwijs dienen schriftelijk m.b.v. een aanmeldingsformulier van de school voor 15 maart voorafgaand aan het nieuwe schooljaar te worden aangemeld; in verband met de aanvullende indicatiecriteria worden leerlingen die zijn aangewezen op lwoo, praktijkonderwijs of vso bij voorkeur voor 1 februari aangemeld;

·        de procedure van toelating start pas als er een volledig ingevuld aanmeldformulier door de ouders/verzorgers van de leerling op school van voorkeur is ingeleverd en er een volledig onderwijskundig rapport, inclusief het advies van de school voor primair onderwijs, beschikbaar is;

·        voor alle scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs binnen de regio van het samenwerkingsverband start de toelatingsprocedure niet eerder dan per 15 maart;

·        voor leerlingen die zijn aangewezen op praktijkonderwijs, maar niet woonachtig zijn in de regio van het samenwerkingsverband VO 2802 dan wel in de wijken met de postcode 2355, 2451, 2465, 2481,  2931 en 2941, geldt dat de toelatingsprocedure eerst start per 15 april voorafgaand aan het schooljaar waarvoor de toelating wordt gevraagd;

·        voor toelaatbaarheid tot een school voor vso is een toelaatbaarheidsverklaring nodig;

·        voor het praktijkonderwijs is eveneens een toelaatbaarheidsverklaring nodig en voor het lwoo een “aanwijzing”, afgegeven door het samenwerkingsverband, waarbij zij aangetekend dat de wettelijke indicatiecriteria van toepassing zijn;

·        de toelatingsprocedure kan worden opgeschort, indien de school nog niet over alle gegevens die nodig zijn om een besluit tot toelating te nemen, zoals een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband dan wel een ‘aanwijzing’ beschikt.

Voor een leerling die wordt aangemeld voor het regulier onderwijs maar aangewezen is op extra ondersteuning, kan de school ook aanvullende informatie vragen.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband dat u kunt vinden op de website van het samenwerkingsverband: www.swv-vo-mhr.nl  onder algemeen.